loader image

Confere-law

  1. ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE

1.1. Kliendileping õigusteenuse osutamiseks Advokaadibüroo ja Kliendi sõlmitakse üldjuhul vahel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või suulises vormis (nt e-kiri). Kui Advokaadibüroole edastatud ülesanne ja volitus õigusteenuse osutamiseks on Kliendi poolt edastatud mahus, ulatuses ja sisus, mis võimaldab Kliendi ülesannet täitma asuda, võib Kliendilepingu edasilükkamatutel asjaoludel sõlmida ka suulises vormis (nt telefoni teel).

1.2. Õigusteenuse osutamise leping Kliendi ja Advokaadibüroo vahel jõustub selle mõlemapoolsel allkirjastamisel.

1.3. Leping on sõlmitud tähtajatuna ja kehtib selle ülesütlemiseni või lõppemiseni muudel alustel, kui õigusteenuse osutamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

1.4. Advokaadibüroo viib enne igat õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimist läbi büroosisese huvide konflikti kontrolli juhindudes huvide konflikti käsitlevatest sätetest advokatuuriseaduses. Advokaadibüroo säilitab endale õiguse otsustada igal üksikul juhul õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimise võimalikkuse üle, sh huvide konflikti asjaolude ilmnemisel.

2. ÕIGUSTEENUSE OSUTAMINE

2.1. Advokaadibüroo nimel ning esindajatena on Kliendiga õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimise õigus üksnes Eesti Advokatuuri liikmetel, st vandeadvokaatidel ja advokaatidel (edaspidi ühiselt nimetatud advokaadid).

2.2. Advokaadid võivad õigusteenuse osutamisse kaasata Advokaadibüroo töötajaid, kel erinevalt advokaatidest puudub õigus iseseisvalt õigusteenust osutada, kuid neil on õigus abistada Advokaadibüroos tegutsevaid advokaate. Advokaadibüroo töötajaid õigusteenuse osutamisse kaasanud advokaat juhendab ja vastutab töötajate poolt tehtud toimingute eest õigusteenuse osutamisel. Advokaadid ja Advokaadibüroo töötajad ei vastuta Kliendi ees õigusteenuse osutamisel isiklikult, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

2.3. Advokaadibüroo poolt Kliendile osutatav õigusteenus hõlmab mistahes advokaaditööd ja õigusalast nõustamistegevust, mh õigusnõustamist, dokumentide ettevalmistamist ja koostamist, Kliendi esindamist kohtus, läbirääkimistel kolmandate isikutega, tehingute sõlmimisel ning mistahes muudes olukordades Kliendi huvides ja/või nimel. Advokaadid võivad Klienti esindada mistahes vaidlustes, sh läbirääkimistes kohtuväliselt, kohtueelselt ja kohtumenetlustes Eesti Vabariigi kohtutes kõikides kohtuastmes, kui see on seadusega võimalik ja lubatud. Spetsiifilistes esindusõiguse piirangutes ja volitustes, kui see on vajalik või kui selline nõue tuleneb seadusest, lepitakse volituste mahus kokku õigusteenuse osutamise lepingus või eraldi kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.4. Advokaadid on õigusteenuse osutamisel sõltumatud ning kohustuvad juhinduma seadustest, Eesti Advokatuuri organite õigusaktidest, juhenditest ja otsustest, kutse-eetika nõuetest, heast tavast ja moraalinormidest ning oma südametunnistusest. Õigusteenuse osutamist reguleerivad seadused, koodeksid, Eesti Advokatuuri kodukord ja juhendid, mis on avalikult kättesaadavad Eesti Advokatuuri kodulehel (www.advokatuur.ee).

2.5. Advokaadid on kohustatud hoidma Advokaadibüroo ja Kliendi vahelist suhet konfidentsiaalsena ning kaitsma Kliendi huve igas olukorras, kui selline kaitse ei ole õigusvastane.

2.6. Advokaadibüroo, konkreetse advokaadi ja Kliendi vahelise usalduse ning õiguspärase õigusteenuse osutamise tagamiseks on Klient kohustatud nii enne õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimist kui ka õigusteenuse osutamise ajal andma advokaatidele õigusteenuse osutamiseks õigeaegselt vajalikke ja juhiseid, asjakohast teavet, vajalikke materjale ning teavitama Advokaadibürood viivitamatult kõikidest muudatustest õigusteenust puudutavatest asjaoludest. Advokaadibürool on sellise koostöö tagamiseks õigus Kliendilt igal ajal küsida informatsiooni, materjale ning tõendeid. Kui Klient Advokaadibüroo palvet ei täida või viivitab esitamisega, on Advokaadibürool õigus õigusteenuse osutamine ajutiselt lõpetada või õigusteenuse osutamise leping üles öelda.

3. ADVOKAADIBÜROO KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS JA HUVIDE KONFLIKTI KONTROLL

3.1. Õigusteenuse osutamise lepingu sisu ja selle täitmise käigus Pooltele teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne. Advokaadibüroole, advokaatidele ja advokaadibüroo töötajatele õigusabi osutamisel Kliendilt teatavaks saanud informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes seaduses otseselt ettenähtud juhtudel või Kliendi poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

3.2. Advokaadibüroo tagastab Kliendile tema nõudmisel originaaldokumendid, mis on advokaatidele Kliendi poolt õigusteenuse osutamise lepingu täitmisel üle antud, v.a juhul kui Advokaadibüroo teostab nende üle õigusaktidest tulenevalt kinnipidamisõigust.

3.3. Enne Kliendiga õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimist ning õigusteenuse osutamise alustamist teostab Advokaadibüroo büroosisese huvide konflikti kontrolli. Kui ilmneb huvide konfliktile viitav asjaolu, siis Advokaadibüroo Kliendiga kliendilepingut ei sõlmi ega alusta Kliendi ülesande täitmist. Huvide konflikti kontrolli regulatsioon tuleneb advokatuuriseadusest, Eesti Advokatuuri kodukorrast ja eetikakoodeksi sätetest.

3.4. Klient on teadlik, et vaatamata huvide konflikti kontrolli läbiviimisele ei ole huvide konfliktile viitavate asjaolude ilmnemine pooleliolevas või tulevases asjas välistatud, mistõttu on sellistel juhtudel Advokaadibürool õigus kohaldada vastavaid kutsetegevuse reegleid ning huvide konflikti ilmnemisel õigusteenuse osutamine koheselt lõpetada ja Kliendileping üles öelda.

4. TASUMINE ÕIGUSTEENUSE JA LISAKULUDE EEST

4.1. Kliendi poolt Advokaadibüroole õigusteenuse osutamise eest makstav tasu määratakse kindlaks kas tunnitasuna, fikseeritud tasuna või osana Kliendile õigusteenuse osutamise tulemusena saadavast kasust või muust hüvest. Õigusteenuse eest makstavale tasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud määras.

4.2. Ajaarvestuse puhul lepitakse tunnitasu rahaline suurus kokku Kliendilepingus. Kliendi ülesande täitmiseks kulunud tööaeg registreeritakse ja osutatava õigusteenuse eest tasub Klient vastavalt ajaarvestusele. Klient tasub Advokaadibüroole Kliendilepingus kokkulepitud tunnitasu vastavalt faktiliselt kulunud tööajale. Lisaks osutatavale õigusteenusele tasub Klient muud Kliendi ülesande täitmisega seotud vajalike ja põhjendatud kulutuste eest (nt mh sõidu- ja ooteaeg) Kliendilepingus tunnitasuna kokkulepitud määras.

4.3. Lisaks õigusteenuse eest makstavale tasule hüvitab Klient Advokaadibüroole ka õigusteenuse osutamisega seotud muud kulutused, sh riigilõivud, notaritasud, eksperdi või spetsialist ja teabe kogumisega kaasnevad kulutused (nr registriväljavõtted), mille eest on Kliendi ülesande täitmisel eelnevalt tasunud Advokaadibüroo.

4.4. Õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimisel teenuse osutamise eelselt on Advokaadibürool õigus nõuda Kliendilt mõistlikus ulatuses ettemaksu. Ettemaks on alati hinnanguline summa ega kujuta endast fikseeritud tasuga õigusteenust, v.a kui selles on sõnaselgelt kokku lepitud.

4.5. Advokaadibüroo esitab õigusteenuse osutamise eest arve Kliendile või Kliendi poolt Kliendilepingus määratud kolmandale isikule. Arved saadetakse Kliendile üldjuhul elektrooniliselt tema poolt Kliendilepingus nimetatud e-posti aadressil, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

4.6. Kui Klient on Kliendilepingus määranud osutatava õigusteenuse eest tasuma kolmanda isik, kes jätab arve tähtajaks maksmata, on Advokaadibürool õigus teha arve ümber teha Kliendi nimele. Sel juhul läheb õigusabi eest tasumise kohustus üle Kliendile.

4.7. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti esitab Advokaadibüroo Kliendile arve jooksval kalendrikuul osutatud õigusteenuse eest kalendrikuu viimasel päeval. Arvete tasumise tähtaeg on 7 kalendripäeva arve Kliendile edastamisest.

4.8. Arve tasumisega viivitamise korral on Advokaadibürool õigus nõuda viivist 0,06% arve summalt päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest ja/või õigusteenuse osutamine ajutiselt peatada ja/või õigusteenuse osutamine ühepoolselt lõpetada ja õigusteenuse osutamise leping üles öelda. Advokaadibürool on õigus kinni pidada Kliendi juhistel koostatud dokumente kuni Kliendi poolt võlgnevate summade täieliku tasumiseni.

5. ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE LEPINGU LÕPETAMINE

5.1. Kliendil on õigus õigusteenuse osutamise leping igal ajal üles öelda, saates Advokaadibüroole sellekohase teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teade lepingu ülesütlemise kohta tuleb saata mõistliku aja jooksul enne järgmist Kliendi ülesande täitmise tähtaega. Kohtumenetlustes on selleks vähemalt 3 (kolm) päeva enne järgmise menetlustoimingu tegemise tähtaja saabumist (nt kohtuistungi aja saabumine, kohtule menetlusdokumendi esitamise tähtaja saabumine, jms). Muudes Kliendi ülesande täitmise juhtudel (nt osalemine läbirääkimistel, õigusalase dokumendi koostamine, jms).

5.2. Advokaadibürool on õigus omal algatusel peatada ajutiselt õigusabiteenuse osutamise lepingust tulenevate ülesannete või muude kohustuste täitmine, loobuda Kliendi ülesannete täitmisest täielikult või õigusteenuse osutamise leping ette teatamata üles öelda, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt loetletud asjaoludest:

5.2.1. Klient ei täida või rikub õigusteenuse osutamise lepingu olulist tingimust, sh ei anna advokaadile õigusabi osutamiseks õigeaegselt vajalikke dokumente, andmeid, informatsiooni jms.;

5.2.2. Klient ei tasu osutatud õigusteenuse eest kokkulepitud tingimustel;

5.2.3. Klient tegutseb advokaadi juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse advokaadi vastu;

5.2.4. Klient annab advokaadile Kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid või ebaõigeid juhiseid ning hoolimata advokaadi selgitusest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest;

5.2.5. Klient nõuab advokaadilt tegutsemist viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au, väärikuse ja/või kutse-eetika nõuetega;

5.2.6. advokaadil on tekkinud või võib tekkida huvide konflikt;

5.2.7. Advokaadibüroo tuvastab Kliendi majandus- või kutsetegevuses või ametitoimingu käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul Advokaadibürool on tekkinud kahtlus, et tegemist võib olla rahapesu või terrorismi rahastamisega;

5.2.8. majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev Klient ei esita dokumente ja asjakohast teavet vaatamata Advokaadibüroo vastavale nõudmisele või kui Kliendi esitatud dokumendid ja teave ei kõrvalda Advokaadibürool tekkinud kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine;

5.2.9. muu seaduses sätestatud õigusteenuse osutamise lõpetamise kohustuslik alus.

6. ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISEGA SEOTUD ANDMED, ISIKUANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Advokaadibüroo kogub, salvestab, haldab ja kasutab (st töötleb) Kliendilepingu täitmise eesmärgil, õigusteenuse osutamiseks vajalikus mahus Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatuga.

6.2. Kui Klient ei ole Advokaadibürood eraldi teavitanud mistahes turvameetmetest, mida Klient nõuab isikuandmete töötlemise kaitsmiseks erinevalt Advokaadibüroos tavapäraselt kohaldatavatest turvameetmetest, rakenduvad Advokaadibüroos kasutusele võetud tavapärased turvameetmeid.

6.3. Isikutel, kelle isikuandmeid Advokaadibüroo töötleb (Klient ning Kliendiga otseselt seotud isikud, nagu nt töötajad ja/või esindajad), on Kliendil seadusest tulenev õigus saada teavet Advokaadibüroo poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning nõuda isikuandmete parandamist või andmete kustutamist.

6.4. Klient nõustub andmete vahetamisega elektrooniliste teabekandjate vahendusel. Klient kinnitab, et on teadlik sellega seonduvatest riskidest, nagu võimalik sõnumite kadumine, konfidentsiaalsete ja isiklike andmete pahatahtlik muutmine, varastamine, jms. võimalikkus, jne.. Advokaadibüroo kinnitab samaaegselt, et rakendab mõistlikus ulatuses vajalikke meetmeid eelnimetatud riskide miinimumini viimiseks, kuid ei saa seda täielikult garanteerida ega vastutada eelnimetatud riskide realiseerumist Advokaadibüroost mitteolevatel asjaoludel.

6.5. Advokaadibüroo kasutab oma igapäevases tegevuses tavapäraseid infotehnoloogilisi lahendusi (sh ajaarvestuseks, kliendi- ja dokumendihalduseks jms. kasutatavad lahendused), mis võivad sisaldada informatsiooni Klientide, neile osutatava õigusteenuse sisu, mahu ja ulatuse ning Kliendiga seotud dokumentide kohta.

6.6. Kui ei ole kokku lepitud teisiti on Advokaadibürool kohustus pärast õigusteenuse osutamist, sellest loobumist või Kliendilepingu ülesütlemist, tagastada Kliendile kõik Advokaadibüroo valduses olevad õigusteenuse osutamisega seotud originaaldokumendid.

6.7. Andmete kogumisel ja töötlemisel lähtub Advokaadibüroo lisaks muudele õigusaktidele ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle rakendamise seadusest, mille kohaselt on Advokaadibüroo kohustatud tuvastama Kliendi isikusamasuse ning Klienti esindavate isikute ja lõplike kasusaavate omanike isikusamasuse lähtudes põhimõttest „tunne oma klienti“.

6.8. Teatud juhtudel on Advokaadibürool kohustus kindlaks teha Kliendi varade päritolu. Kui Klient Advokaadibüroo vastavasisulise palve puhul nõutud andmeid ei esita või kui tehing on õigusaktide kohaselt kahtlane või ilmneb muid asjaolusid, mis annavad alust kahtlustada varade kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamiseks, siis on Advokaadibürool kohustus Kliendi ülesande täitmisest keelduda, õigusteenuse osutamine peatada ja teavitada olukorrast vastavaid ametiasutusi.

6.9. Teatud juhtudel on Advokaadibürool kohustus edastada Maksu- ja Tolliametile andmeid Kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja Kliendi poolt ostetud teenuste maksumuse kohta.

6.10. Kliendilepingu sõlmimisega Klient nõustub ja mõistab, et eelnimetatud meetmed tulenevad Advokaadibüroole vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide sätetest, on Advokaadibüroole täitmiseks kohustuslikud ega kujuta endast kutsesaladuse hoidmise kohustuse rikkumist.

7. VASTUTUS

7.1. Õigusteenuse osutamise leping sõlmitakse Kliendi ja Advokaadibüroo kui juriidilise isiku vahel, mitte füüsilisest isikust advokaadi või Advokaadibüroo töötajaga, mistõttu vastutavad advokaadid ja töötajad Kliendi ees piiratult, üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Advokaadibüroo ega advokaadid ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt Advokaadibüroole või advokaadile edastatud teabe õigsust, korrektsust ja/või täielikkust, mistõttu ei vastuta Advokaadibüroo ega advokaadid Kliendilt saadud andmete õigsuse ja täielikkuse eest ega eelnimetatud puudustest tingitult tekkida võivate negatiivsete tagajärgede eest.

7.3. Advokaadibüroo vastutab Kliendile õigusteenuse osutamisel üksnes Kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest maksimaalselt õigusteenuse eest tasutud või tasumisele kuuluva tasu summa ulatuses. Advokaadibüroo vastutab üksnes õigusteenuse osutamise lepingu sõlminud Kliendi ees. Advokaadibüroo ega advokaadid ei vastuta Kliendi ees saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju tekkimise eest.

7.4. Kui Klienti on samas asjas esindanud või nõustanud Advokaadibüroole lisaks ka teine advokaadibüroo, on Advokaadibüroo vastutus piiratud vastava proportsiooniga kogu tekkinud kahjus, piiramata sh eelnevalt sätestatut.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Õigusteenuse osutamise lepingust tulenevad või sellega seotud õiguslikke tagajärgi kaasa toovad teated, taotlused ja muu taoline teabevahetus Poolte vahel toimub kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele poolele nõuetekohaselt esitatuks, kui need on üle antud kas isiklikult või saadetud kulleriga, tähitud kirjaga, tavapostiga või edastatud e-kirja teel.

8.2. Klient kohustub Advokaadibürood viivitamatult teavitama õigusteenuse osutamise lepingus märgitud andmete muutumisest kirjalikult või e-posti teel.

8.3. Advokaadibürool on õigus kolmandatele isikutele avaldada fakti isiku Advokaadibüroo kliendiks olemise kohta ja teavet projektidest, milles Advokaadibüroo on Kliendile õigusteenust osutanud. Samuti õigusteenuse osutamise üldise iseloomu kohta, juhul, kui teave Advokaadibüroo Kliendiks olemise ning osutatud teenuse kohta on vähemalt samasuguses mahus õiguspäraselt avalikustatud või on sellest muul viisil avalikkusele teada antud. Avalike kohtulahendite teavet, Kliendi enda poolt massiteabevahendite vahendusel avalikustatud asjaolusid ning muid seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvat teavet võib Advokaadibüroo avaldada üksnes ulatuses, mis on juba eelnevat avalikustatud või mis kuulub seaduse alusel avalikustamisele.

8.4. Advokaadibürool on igal ajal õigus muuta Õigusteenuse osutamise Üldtingimusi, teatades sellest Kliendile e-posti teel või Üldtingimuste avaldamisega Advokaadibüroo veebilehel. Kui Klient Advokaadibüroo Üldtingimuste muudatustega õigusteenuse osutamisel ei nõustu, on Kliendil õigus õigusteenuse osutamise leping üles öelda, saates selle kohta Advokaadibüroole taasesitamist võimaldavas vormis teate.

8.5. Õigusteenuse osutamise lepingule ja õigusteenuse osutamise üldtingimustele kohaldub Eesti õigus.

8.6. Õigusteenuse osutamise lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, vastuolud ja nendest tulenevad nõuded lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus kokkulepet ei saavutata, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.