loader image

Confere-law

Advokaadibüroo

"Üheksa kümnendikku tarkusest seisneb selles, et olla tark õigel ajal." (T.Roosevelt, Ameerika Ühendriikide 26. president)

Büroo

Confere Advokaadibüroo OÜ asutajaks on vandeadvokaat Kersti Kägi, kes advokaadina on tegutsenud üle 25 aasta. Meie tugevuseks on pikaajaline õigusnõustamise ja kohtumenetlustes esindamise kogemus enamikes õigusvaldkondades. Meie hindame professionaalsust, põhjalikkust, kvaliteeti, ratsionaalsust ja juhindume oma töös nendest väärtustest. Vajadusel teeme koostööd erinevate teiste elualade spetsialistidega ja kolleegidega teistest advokaadibüroodest.

Valdkonnad

Asjaõigus

Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Nõustame erinevates asjaõiguslikes küsimustes, aitame koostada vajalikke õigusdokumente ja esindame kinnisasjadega seotud vaidlustes.

Maksud ja maksuvaidlused

Maksustamist reguleerivate õigusaktide tundmine ja praktilised oskused maksumenetlustest võimaldavad meil hinnata, millised teemad maksuhaldurit kõige enam huvitavad. Nõustame ja esindame suhtlemisel maksuhalduriga. Aitame koostada vaide või kaebuse maksuhalduri korraldusele, maksuotsusele ja teistele dokumentidele ning esindame maksumenetluses ja halduskohtus.

Maksejõuetus. Pankrot ja saneerimine

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Aitame koostada pankrotihoiatust ja pankrotiavaldust kohtule, nõustame ning esindame ettevõtteid ja eraisikuid pankrotimenetlustes ja kohtus.

Saneerimine on abinõude rakendamine eraõigusliku juriidilise isiku suhtes ettevõtja majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.

Meditsiiniõigus. Tervishoiuteenused

Meditsiiniõigus reguleerib tervishoiuteenuse osutaja ning patsientide õigusi ja kohustusi. Meie advokaadibüroo on nõustanud ja esindanud tervishoiuteenuse osutamisest tõusetunud vaidluste lahendamisel nii tervishoiuteenuse osutaja kui ka patsiendi poolel.

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus reguleerib abikaasade omavahelisi suhteid, vanemate ja laste vahelisi suhteid, vanemate kohustusi laste ees, elatist jms. Sellepärast on perekonnaõigus delikaatseimaid ja emotsionaalselt keerukaimaid õigusvaldkondi. Meie advokaadibüroo nõustab ja esindab kliente kõikides perekonnaõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente läbirääkimistel suhetes kolmandate isikutega ja kohtus.

Pärimisõigus

Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Testamendi ja pärimislepingu ning teised pärimisega seotud toiminuid tõestab notar, kuid me saame nõustada pärimistoimingute tegemisel. Nõustame ka pärandi vastuvõtmisel, pärandaja kohustuste kindlakstegemisel ja pärandi jagamisel ning aitame leida notari pärimistoimingute tegemiseks.

Täitemenetlus

Täitedokumendid on nimetatud täitemenetluse seadustikus. Üldtuntumad on erinevad riigi- ja omavalitsusasutuste määratud trahviotsused, kohtute otsused ja määrused ning muud täitedokumendid. Aitame koostada täiteavaldust, nõustame ja esindame kõikides täitemenetlusega kaasnevate küsimuste lahendamisel.

Tööõigus

Tööõigus on valdkond, mis määrab kindlaks töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused töösuhtes. Nõustame ja esindame tööandjaid ja eraisikutest kliente töövaidluskomisjonis ja kohtus. Aitame koostada töölepinguid ja vaatame üle olemasolevad töölepingud ning töösuhtes vajalikud dokumendid ja anname nõu nende täiendamiseks.

Võlaõigus

Võlaõiguse esemeks on lepinguõigus ja lepinguvälised kohustused.

Lepinguõiguses reguleeritakse lepingutel põhinevaid õigussuhteid osapoolte vahel. Lepinguvälised võlasuhted on võlasuhted, mis tekivad muul viisil, kui lepingust tulenevalt. Lepinguvälisteks kohustusteks on tasu avalik lubamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine. Nõustame ja esindame lepingute täitmisel ning teistes võlasuhtes tekkivate probleemide lahendamisel. 

Äriõigus

Osaühing, aktsiaselt, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu – on eraõigluslik isikute ühendus, mis luuakse mingi eesmärgi saavutamiseks. Nõustame ja aitame lahendada äriühingu igapäevase majandustegevuse raames tekkivate küsimuste lahendamisel. Esindame äriühingute asutamise, seadusest tulenevate muudatuste tegemisel äriühingu dokumentatsioonis ja muudatuste kandmisel äriregistrisse.

Vaidluste lahendamine. Haldus- ja tsiviilkohtumenetlused

Vaidluste lahendamine erinevate valdkondade haldus- ja tsiviilasjades moodustab olulise osa meie advokaadibüroo tegevustest. Enam kui 25 aastat osalemist kohtuvaidlustes haldus- ja eraõiguse valdkonna erinevates asjades on meile andnud hindamatu kogemuse parima lahenduse leidmiseks kliendi huvide kaitsel. Samas, saame oma kogemuste pinnalt väita, et vaidlevate poolte huvid saavad kõige optimaalsemal viisil tagatud läbirääkimiste tulemusena ja kohtumenetlust ei olegi vaja.

Kersti Kägi vandeadvokaat

Kersti Kägi

Vandeadvokaat

Advokaadina tegutsemist alustas Kersti 1997. aastal ettevõtete ja eraisikute esindamistega maksumenetlustes. Maksuasjade kõrvale tulid nõustamised ja esindamised tsiviilasjades. Praeguseks on Kerstil pikk ja edukas karjäär kohtuadvokaadina nii haldus- kui tsiviilkohtumenetlustes ning mõningane kogemus majandusalastes süüteomenetlustes. Kersti nõustab kliente asjaõiguse, võlaõiguse, tööõiguse, perekonnaõiguse, tervishoiuteenuse osutamisega seotud asjades, ühinguõiguses. Samuti maksejõuetuse asjades, tehes koostööd tunnustatud pankrotihalduritega.

Advokaaditööst vabal ajal meeldib Kerstile veeta aega pere ja sõpradega, käia kinos, teatris, lugeda raamatuid, tegeleda rahvaspordiga, jalutada metsas või lihtsalt olla niisama, mitte midagi tegemata.

Keeled:

Eesti, vene, inglise

Lisette Põld

Jurist

Lisette on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Õiguse puhul meeldib Lisettele luua järjekindlaid praktilisi lahendusi eelkõige tsiviilasjades, muuhulgas seonduvalt intellektuaalomandi ja ärisaladuse kaitsega seotud küsimustes. Oskus siduda probleemilahendusse nii mõistuse- kui ka südamehääl tagavad Lisettele sihikindluse ja eesmärgistatud tegevusplaani. Juuramaastik pakub Lisettele võimalusi realiseerida piiritut huvi ning kirge õigusprobleemide lahendamiseks. Lisaks on Lisette omandanud ettevõtlusmaastikul kogemust sertifitseerimisasutuses, pakkudes mis tahes standardijärgset sertifitseerimist juhtimissüsteemidele.

Vabal aja tegeleb Lisette raskus- ja jõutreeninguga, ujumisega ning naudib viibimist värskes õhus metsades.

Keeled:

Eesti, inglise

Lisette Põkd

Eesmärgid

Confere Advokaadibüroo alustas tegevust 2023. aasta jaanuaris. Confere Advokaadibüroo asutajaks on vandeadvokaat Kersti Kägi, kellel kogemust advokaadi ja vandeadvokaadina on üle 25 aasta. Meie tugevuseks on pikaajaline õigusnõustamise ja kohtumenetlustes esindamise kogemus.

Meie prioriteediks kliendile õigusteenuse osutamisel on professionaalsus, põhjalikkus, kvaliteet. Teeme vajadusel koostööd ka teiste elualade spetsialistidega ja kolleegidega teistest advokaadibüroodest, mis võimaldab meil saavutada parim võimalik tulemus Teie küsimuse või probleemi lahendamisel. Eesmärgi saavutamiseks täiendame ka pidevalt oma teadmisi ja oskusi.

Me nõustame Teid eesti, inglise, vene keeles.

Kui vajate nõu ja abi eelnimetatud valdkondades, saatke palun oma küsimus meie büroo üldmeilile info@conferelaw.ee ja vastame Teile esimesel võimalusel.

Kontakt

    Advokaadibüroo

    Aadress: Tartu mnt 83, 
    Tallinn, 10115, Eesti

    Telefon: +372 6740433

    Email: info@conferelaw.ee